1. نگار میرنژاد عنبرانی , محمدرضا عدالتیان دوم , نقش آنزیم پروتئاز در بیوتکنولوژِی مواد غذایی , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
 2. شهناز بختیاری , محمدرضا عدالتیان دوم , مروری بر باکتری های Alicyclobacillus به عنوان عوامل فساد در آبمیوه ها و غذاهای اسیدی , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
 3. فهیمه عزیزی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی جدایه های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی آنها , سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
 4. فهیمه عزیزی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , بررسی خاصیت ضد میکروبی جدایه های لاکتوباسیلوس از پنیر سنتی متال , دومین همایش توسعه کیفیت، راهبردی فراگیر در سلامت غذا , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
 5. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 6. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , تاثیر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک و سرکه بر عملکرد تولیدی دوره آغازین جوجه های گوشتی , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 7. محمدرضا عدالتیان دوم , سیدرضا سادات الحسینی , مسعود یاورمنش , ارزیابی اثر متقابل سطوح چربی و فرایند حرارتی روی میزان بازیافت انتروباکتریوفاژMS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای در شیر , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 8. سمانه رضائی بروجردی , محمدرضا عدالتیان دوم , نقش فاکتورهای سیگما در فرایند نسخه برداری در باکتری E.coli , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 9. ایدین ماه تابانی , سارا کمالی , هدیه داودی مقدم , علیرضا وسیعی , محمد سهرابی بالسینی , محمدرضا عدالتیان دوم , استفاده از باکتریوفاژها در تشخیص و کنترل پاتوژن های غذایی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 10. علیرضا وسیعی , محمد سهرابی بالسینی , ایدین ماه تابانی , سارا کمالی , هدیه داودی مقدم , محمدرضا عدالتیان دوم , بهینه سازی ژنتیکی باکتری¬های اسیدلاکتیک (گونه¬های پروبیوتیکی) جهت افزایش تولید اگزوپلی ساکارید¬ها , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 11. هدیه داودی مقدم , محمد سهرابی بالسینی , ایدین ماه تابانی , سارا کمالی , علیرضا وسیعی , محمدرضا عدالتیان دوم , کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 12. فهیمه عزیزی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , مروری بر خواص پروبیوتیکی انتروکوکوس فاسیوم , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
 13. الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
 14. الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
 15. اعظم مهربان , محمدحسین حدادخداپرست , محمدرضا عدالتیان دوم , معصومه مهربان سنگ آتش , اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی و آبی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر روی استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط آزمایشگاهی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 16. اعظم مهربان , محمدحسین حدادخداپرست , محمدرضا عدالتیان دوم , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه و اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 17. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , منصور سعیدی , استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه , اولین همایش میان وعده های غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 18. محمدرضا عدالتیان دوم , ندا نیّری , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی , بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک پنیر لیقوان بر روی مخمر رودوتورولا به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه , اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
 19. نفیسه دعوتی , سعید زیبایی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های جنس انتروکوکوس دوغ شتر از ناحیه گنبد کاووس , همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
 20. نفیسه دعوتی , سعید زیبایی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , مطالعه پتانسیل تکنولوژیکی انتروکوکوس های جداشده از شیر شتر ایران برای استفاده در صنعت غذا , همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
 21. ندا نیّری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی , بررسی اثر ضد قارچی جدایه های اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر روی کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی در آبمیوه , اولین همایش منطقه ای فراورده های لبنی سنتی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
 22. مطهره پیرنیا , فریده طباطبائی یزدی , محمدرضا عدالتیان دوم , کاربرد ضایعات و محصولات جانبی حاصل از فرآوری ماهی , سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
 23. مطهره پیرنیا , فریده طباطبائی یزدی , محمدرضا عدالتیان دوم , اهمیت مصرف ماهی و نقش آن در سلامت انسان , سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
 24. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , بررسی تنوع میکروبی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 25. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , معرفی برخی از روش های مولکولی و مدرن ژنتیکی مبتنی بر کشت برای شناسایی و تمایز باکتری های اسید لاکتیک , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 26. مطهره پیرنیا , فریده طباطبائی یزدی , محمدرضا عدالتیان دوم , ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 27. محمدرضا عدالتیان دوم , فریبا قیامتی یزدی , مسعود یاورمنش , مرتضی خمیری , بررسی اثر باکتریوسین های تولیدی باکتریهای اسیدلاکتیک ایزوله شده از کره محلی مسکه، بر روی میکروارگانیسم های بیماریزا , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 28. محمدرضا عدالتیان دوم , ندا نیّری , کاربرد و مکانیسم عمل نایسین در مواد غذایی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 29. محمدرضا عدالتیان دوم , ندا نیّری , کاربرد باکتریوسین در نگهداری غذاهای با منشا گیاهی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 30. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , استفاده از باکتریوسین ها به عنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فراورده های غذایی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 31. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 32. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از ترخینه , دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
 33. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های موجود در غذای سنتی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی , دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
 34. محمدرضا عدالتیان دوم , سیدرضا سادات الحسینی , مسعود یاورمنش , بقاء حرارتی ویروس های روده ای (بیماری زا)در مواد غذایی , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
 35. مهری جغتائی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , فریبا قیامتی یزدی , ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 36. محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , مریم شیر افکن , ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 37. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی , بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۳
 38. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , مطالعه فلور میکروبی، جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک شیر شتر در ناحیه ترکمن برای استفاده در صنعت غذا , اولین کنگره ملی شتر , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۹