1. الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم , امین میرشمسی کاخکی , شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۱۸۷-۱۹۴
 2. فهیمه عزیزی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۸۳-۹۲
 3. پرویز اله دو , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی , محمدرضا عدالتیان دوم , اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۵-۶۲
 4. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر , مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۹
 5. اعظم مهربان , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه مهربان سنگ اتش , بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی، اتانولی و هیدروالکلی اندام‌های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا (Salvia chorasanica) علیه برخی باکتری‌های عامل فساد و مسمومیت , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۱۵-۲۲۵
 6. رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , محمدرضا عدالتیان دوم , احمدرضا بهرامی , شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۱-۵۰
 7. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۵-۵۵
 8. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر , ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۸-۲۹
 9. ندا نیّری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی , بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۹۶-۶۰۸
 10. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پویان فر , ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۳۳-۱۴۳
 11. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۱۳-۱۲۳
 12. محمدرضا عدالتیان دوم , مسعود یاورمنش , فریبا قیامتی یزدی , مرتضی خمیری , ندا نیّری , بررسی فعالیت های ضدمیکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از شیر گوسفند، ماست و کره محلی مسکه در برابر باکتری های شاخص مواد غذایی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۴۳۸-۴۵۲
 13. مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج عصاره اتانولی میوه سپستان و بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره علیه تعدادی از میکروارگانیسم های پاتوژن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۵-۶۷
 14. ندا نیّری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی , بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۷-۶۹
 15. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر , اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۴
 16. اعظم مهربان , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه مهربان سنگ آتش , ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۲-۱۱
 17. محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۷-۴۲
 18. نفیسه دعوتی , فریده طباطبائی یزدی , سعید زیبایی , فخری شهیدی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن , میکروبیولوژی دامپزشکی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۷۹-۹۰
 19. مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی , دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۳۹-۴۸
 20. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , سیدمجید هاشمی قوژدی , مسعود یاورمنش , شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۲۵
 21. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی , سید مجید هاشمی , جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۵-۸۵
 22. محمدرضا عدالتیان دوم , علی فضل آرا , بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384 , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۴۵-۵۲
 23. محمدرضا عدالتیان دوم , ناصر صداقت , علی شریف , تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۵, صفحه ۷-۱۲
 24. محمدرضا عدالتیان دوم , منوچهر حامدی , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته , علوم آب و خاک , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۲۱۱-۲۲۱
 25. محمدرضا عدالتیان دوم , سید علی مرتضوی , منوچهر حامدی , مصطفی مظاهری طهرانی , بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۳۵-۴۳